Cofnij Strona główna IPM IDSS Modele w ochronie roślin  
Motto:
"Things should be as simple as possible, but not simpler.", Albert Einstein
Modele wykorzystywane w systemach wspomagania decyzji w ochronie roślin są to najczęściej modele rozwoju agrofagów, które na wyjściu podają ryzyko ataku (w postaci indeksu), prognozę wystąpienia, prognozę intensywności porażenia, ewentualnie prognozę przebiegu ataku. Dodatkowo mogą być zastosowane modele fenologiczne rozwoju roślin i agrofagów oraz inne modele w zależności od złożoności systemu.
Model rozwoju agrofaga jest matematycznym opisem oddziaływań pomiędzy zmiennymi środowiska, rośliny i agrofaga [California PestCast, 2005]. Model może być przedstawiony w formie równania, reguły, wykresu, tablicy itd. W komputerowych systemach wspomagania decyzji największą przydatność mają równania i reguły (wyrażone w postaci algorytmów).
Modele rozwoju agrofagów są opracowywane na podstawie wyników badań laboratoryjnych i doświadczeń polowych. Do takich modeli mogą być dołączone moduły kalkulacji kryteriów (progów) niezbędnych do konkretnych zaleceń. W celu zapewnienia poprawności wyników modelu w szerszym zakresie warunków przyrodniczych model poddaje się walidacji, aby uwzględnić zmienność regionalną i temporalną tychże warunków. Na podstawie wyników walidacji przeprowadza się korektę modelu. Takie testowanie może trwać wiele lat - w zależności od rodzaju agrofaga może zachodzić potrzeba uszczegółowienia modelu, przystosowania go do specyficznych warunków regionalnych itd. Jeżeli model dostatecznie dokładnie generuje prognozy, może zostać wykorzystany w praktyce rolniczej po dołączeniu modułu zasilania danymi pogodowymi i interfejsu do wprowadzania parametrów i danych z obserwacji. Przy adaptacji modelu do nowych warunków (w jakich nie był poddany walidacji) model należy testować przez co najmniej rok. Jest to konieczne ze względu na częste wykorzystanie w modelu założeń specyficznych dla danego miejsca, wobec czego modele opracowane w jednym regionie nie sprawdzają się w innych rejonach. Ponadto mogą występować różnice w biologii agrofaga, fenologii rośliny, odmianach itd.
Literatura
  1. California PestCast. 2005. Disease Model Database. Statewide IPM Program, Agriculture and Natural Resources, University of California. Dokument elektroniczny, pozyskany 02.10.2006.
Ostatnia modyfikacja 20.10.2006